Zarząd Red Devils Futsal Club Chojnice ma podstawie § 21 Statutu Red Devils Futsal Club w Chojnicach postanawia co następuje: Zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie członków RED DEVILS FUTSAL CLUB na dzień 2022-10-25

godz. 17:30 w pierwszym terminie

godz. 17:45 w drugim terminie

Miejsce zebrania : Hotel Olimp w Chojnicach.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków RED DEVILS FUTSAL CLUB

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i jego Zastępcy
 3. Powołanie Protokolanta.
 4. Przedstawienie propozycji porządku obrad
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór Komisji Walnego Zebrania
 7. Mandatowej
 8. Uchwał, wniosków
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust 2 Statutu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 3 Statutu
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 4 Statutu
 12. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej
 14. Wolne wnioski
 15. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia